KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Szkoła Podstawowa w Golinie, ul. Jarocińska 32, 63-200 Jarocin, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Witold Ruciński, e-mail: iodo@jarocin.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
 5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
 6. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane i archiwizowane będą na stronie internetowej.
 7. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 8. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciw wskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę prawnego opiekuna.
 9. W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w celu:
  • zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;
  • ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;
  • wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;
  • ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;
  • zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;
  • zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 10. Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach.
 11. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez okres nie dłuższy niż 30 dni, a następnie automatycznie kasowane przez system.
 12. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.
 13. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 14. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.