Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla strony internetowej www.szkolagolina.pl

Szkoła Podstawowa im. Heleny Moszczeńskiej w Golinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów.
 • Filmy nie posiadają napisów dialogowych i deskrypcji.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Filmy i zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: szkolapodstawowagolina@jarocin.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 740 40 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

 • Serwis naszej placówki został zaprojektowany w sposób umożliwiający dostępność dla jak najszerszej grupy odbiorców (w tym dla osób niepełnosprawnych), niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Wygląd i nawigacja

 • Użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu,
 • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku

 • Szkoła Podstawowa im. Heleny Moszczeńskiej w Golinie  mieści się w jednym budynku przy aul. Jarocińskiej 32
 • W szkole znajduje się sala gimnastyczna
 • Drzwi wejściowe do budynku nie są otwierane automatycznie, nie posiadają też podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim do szkoły wejściem od strony boiska.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Budynki nie są wyposażony w windę.
 • Toalety nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

 • Przy wejściu głównym do budynku nie ma podjazdu umożliwiającego wjazd wózka inwalidzkiego.
 • Po telefonicznym umówieniu się istnieje możliwość zejścia pracownika na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 • Przy budynku szkoły przy znajduje się bezpłatny parking ale brak jest wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 • Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.